تبلیغات
http://www.bing.com/webmaster
in head
---------------------
<html>
<?xml version="1.0"?>
<users>
	<user>42E4D5E33E6531D02D856D6CBB6D0893</user>
</users>	
<head>
		<meta name="msvalidate.01" content="42E4D5E33E6531D02D856D6CBB6D0893" />
		<title>تحقیق و مقاله با فرمتهای پاورپویت و ورد و...آسایش و موفیقت را با ما تجربه کنند</title>
	</head>
	<body>
		http://txt-edris.mihanblog.com/extrapage/mapsite
	</body>
</html>
----------------------